فوت و انحصار وراثت

در صورت فوت سهامدار ، وراث می بایست اقدامات لازم نسبت به دریافت گواهینامه مالیات برارث (با ذکر نام این شرکت) وگواهینامه حصر وراثت و تهیه مدارک و مستندات به شرح ذیل و تکمیل فرم درخواست تقسیم سهام اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به امور سهامداران این شرکت تحویل نمایند :

  1. اصل اوراق سهام متوفی
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی متوفی (۲نسخه)
  3. کپی برابر اصل شده گواهینامه حصر وراثت (۲ نسخه)
  4. کپی برابر اصل شده گواهینامه واریز مالیات برارث متوفی با ذکر نام شرکت (۲ نسخه)
  5. کپی گواهی فوت (۲ نسخه)
  6. کپی از تمام صفحه های شناسنامه وراث بانضمام صفحه ی توضیحات (۲ نسخه)
  7. کپی از کارت ملی وراث (۲ نسخه)
  8. تکمیل فرم درخواست تقسیم سهام بین وراث
موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۴۰۸۸۵۲۴۳
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰