تحویل اوراق سهام

اولین اوراق سهام متعلق به این شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۳/۵ منتشر گردیده است
دومین اوراق سهام متعلق به این شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۶ منتشر گردیده است
چنانچه سهامداران محترم هرکدام از اوراق فوق الذکر را دریافت ننموده است می تواند به آدرس شرکت مراجعه و نسبت به تحویل برگ سهام خود اقدام نماید .

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۴۰۸۸۵۲۴۳
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰