مفقودی اوراق سهام
  1. در صورتیکه  برگ سهام سهامدار ،  سپرده شده باشد به شعبات سازمان سپرده گذاری مرکزی اوراق بـهادار و تسویه وجوه واقع دراستانهای خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی  اصفهان ، کرج و تهران مراجعه و نسبت به تقاضای صدور برگ سپرده المثنی اقدام شود
     
  2. درصورتیکه برگ سهام سهامدار ، غیرسپرده باشد سهامدار می بایستی فرم درخواست برگ سهام المثنی را تــکمیل نموده و به همراه کپی کارت مـلی آن را به آدرس شرکت ارسال نماید .
موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران میدان ونک اتوبان شهید حقانی خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی) کوچه سپر پلاک ۱۴
۸۸۸۷۸۵۴۸
۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ ، ۸۸۷۷۵۰۵۶ ، ۸۸۶۷۷۵۹۸
تلفن گویا : ۸۸۷۷۲۴۹۷