صادرات نیرو خلیج‌فارس کیش

صادرات نیرو خلیج‌فارس کیش

وب‌سایت

شرکت صادرات نیرو خلیج ‌فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ 11/12/1379 دراداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و محل قانونی شرکت در جزیره کیش می‌باشد. سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1400 مقرر شد از مبلغ دویست میلیارد ریال به دوهزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی سهامداران در دو مرحله افزایش یابد،  که در تاریخ 09/04/1400 افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ دویست میلیارد ریال به هزار میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها با مالکیت معنوی جزیره کیش ثبت گردید .

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با مالکیت 100 درصد سهام شرکت صادرات نیرو خلیج ‌فارس کیش مدیریت شرکت مزبور را بر عهده دارد.