توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)

این شرکت در راستای گسترش فعالیت‌ها در حوزه نیروگاهی وبه ‌منظور ورود به بازارهای ملی ومنطقه‌ای وصادرات نیروی برق وتحقق هدف تأمین 5,000 مگاوات نیروی برق شامل 4500 مگاوات نیروگاه‌های حرارتی سیکل ترکیبی و 500 مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اقصی نقاط کشوردریک برنامه ده ساله،اقدام به سرمایه‌گذاری درشرکت‌های فعال حوزه انرژی ونیروگاهی نموده است تا با جذب منابع مالی داخلی وخارجی مناسب بتواندبه شرکتی اثرگذار دراین حوزه تبدیل گردد.

سرمایه این شرکت پس از طی چند مرحله افزایش به رقم 7،500 میلیارد ریال رسیده است

شرکت‌های زیرمجموعه